Sisteme Operative

Time sharing eshte metode e cila kompenson shpejtesin e pamjaftueshme memories sekondare
Time sharing nuk eshte forme e veçante e multiprogramimit
Time sharing eshte metode e cila kompenson shpejtesine e pamjaftueshme pajisjeve I/O
Time sharing eshte metode ku secili shfrytezues punon ne menyre interactive
 
Memoria RAM eshte memorie me permbajtje te ndryshueshme
Memoria RAM eshte memorie per ruajtje afatgjate te te dhenave

Memoria RAM eshte memorie  me permbajtje te pandryshueshme
Memoria RAM eshte memorie me kapacitet te madh
 
Takti i procesorit paraqet numrin e pergjithshem te operacioneve qe kryen njesia aritmetike
Takti i procesorit paraqet numrin e pergjithshem te hapave ne nje minut
Takti i procesorit paraqet numrin e pergjithshem te operacioneve qe kryhen ne kompjuter
Takti i procesorit paraqet numrin e pergjithshem te hapave ne njesi te kohes
 
Regjistri eshte pjesa me e vogel e procesorit
Regjistri eshte pjese e procesorit
Regjistri eshte nje qelule per ruajtjen e te dhenave
Regjistri eshte memorie e pandryshueshme
 
Multiprogramimi eshte metode e cila mundeson shfytezimin me te mire te procesorit
Multiprogramimi eshte metode e cila mundeson shfytezimin me te mire te hardiskut
Multiprogramimi eshte metode e cila mundeson shfytezimin me te mire te regjistrave
Multiprogramimi eshte metode e cila mundeson shfytezimin me te mire te memories operative
 
Softveri ndahet ne softver sistemor, aplikativ dhe gjuhen e makines
Softveri ndahet ne softver sistemor dhe aplikativ
Softveri ndahet ne softver sistemor, dhe aplikativ
Softveri ndahet ne softver aplikativ dhe shfrytezues
 
Sistemi operativ eshte bashkesi e programeve qe dirigjojne me resurset e sistemit teknik
Sistemi operativ eshte bashkesi e programeve qe dirigjojne me resurset e sistemit kompjuterik
Sistemi operativ eshte bashkesi e programeve qe dirigjojne me resurset e sistemit te programeve
Sistemi operativ eshte bashkesi e programeve qe dirigjojne me resurset e sistemit sistemor
 
Sistemet e medha kompjuterike dirigjohen nga sistemi operativ perkates
Sistemet e medha kompjuterike dirigjohen nga procesori
Sistemet e medha kompjuterike dirigjohen nga nje pajisje ne trajte te tastieres
Sistemet e medha kompjuterike dirigjohen nga softveri sistemor
 
Sistemet operative me ndarje te kohes nuk mundesojne metode te multiprogramimit
Sistemet operative me ndarje jane sisteme operative per desktop
Sistemet operative me ndarje te kohes mundesojne komunikimin on-line me shfrytezuesin
Sistemet operative me ndarje  te kohes nuk mundesojne komunikimin on-line me shfrytezuesin
 
Te multiprocesimi simetrik secili processor nuk e ekzekuton kopjen e njejte te sistemit operativ
Te multiprocesimi simetrik secilit processor i ndahet nje pune e veçante
Te multiprocesimi simetrik secili processor ekzekuton kopjen e njejte te sistemit operativ
Te multiprocesimi simetrik secili processor nuk i ndahet nje pune e veçante
 
 
 
 
 
Spool eshte metode e cila kompenson shpejtesine e pamjaftueshme te I/O
Spool eshte metode e cila kompenson shpejtesine e pamjaftueshme te hard diskut
Spool eshte metode e cila kompenson shpejtesine e pamjaftueshme te kompakt diskut
Spool eshte metode e cila kompenson shpejtesine e pamjaftueshme te memories sekondare
 
Memoria ROM eshte memorie punuese
Memoria ROM sherben per shkruarjen e programeve testuese te sistemit
Memoria ROM sherben per vendosje te urdherave qe kryen mikroprocesori
Memoria ROM eshte memorie qe komunikon vazhdimisht me procesorin
 
Njesia aritmetike logjike sherben per kryerjen e operacioneve me te dhena
Njesia aritmetike logjike bene dirigjimin e ekzekutimit te urdherave
Njesia aritmetike logjike sherben per pranimin e instrukcioneve nga memoria operative
Njesia aritmetike logjike sherben per kryerjen  e operacioneve me instrukcione
 
Njesia dirigjuese nder te tjera bene kontrollimin e kryerejs se operacioneve logjike
Njesia dirigjuese nder te udheheq me punen e mikroprocesorit
Njesia dirigjuese nder te tjera bene kontrollimin e kryerjes se operacioneve aritmetike logjike
Njesia dirigjuese nder te udheheq me memorien punuese
 
Ne resurse softverike bejne pjese softeveri sistemor dhe ai aplikativ
Ne resurse softverike bejne pjese sistemi operativ
Ne resurse softverike bjene pjese softveri aplikativ
Ne resurse bejne pjese te dhenat dhe programet
 
Gjuha e makines nder te tjera sherben per zhvendosje te te dhenave
Gjuha e makines perdoret si ndermjetsues ndermjet kompjuterit dhe sistemit operativ
Gjuha e makines si ndermjetsues ndermjet kompjuterit dhe shfrytezuesit
Gjuha e makines perdoret per vendosjen e te dhenave ne regjister
 
Sistemi operativ vendoset perkohesisht ne memorie qe vetem mund te lexohet
Sistemi operativ vendoset perkohesisht ne harddisk
Sistemi operativ vendoset perkohesisht ne memorien punuese
Sistemi operativ vendoset perkohesisht ne regjister


Sistemet interaktive jane sisteme per perpunim pune
Sistemet interaktive jane sisteme me ndarje kohe
Sistemet interaktive jane sisteme te medha kompjuterike
Sistemet interaktive jane sisteme te ditribuara


Sistemet me shume procesore nuk e ndjane procesorin e njejte dhe oren sistemore
Sistemet me shume procesore jane sisteme per perpunim grupor
Sistemet me shume procesore jane sisteme te rrjetave
Sistemet me shume procesore jane sisteme paralele
 
Te sistemet operative te shperndara kompjuteret ndajne memorien e perbashket
Te sistemet operative te shperndara kompjuteret ndajne oren sistemore
Te sistemet operative te shperndara kompjuteret nuk e ndajne memorien e perbashket
Te sistemet operative te shperndara komunikimi behet ndermjet pajisjeve periferike

 
 
GUI paraqet nje metod grafike për të realizuar kërkesat e softverit sistemor
GUI paraqet ndërmjetsimin grafik ndërmjet kompjuterit dhe shfrytëzuesit
GUI paraqet një softver aplikativ që realizon kërkesat e shfrytëzuesit
GUI paraqet një metodë grafike për të realizuar kërkesat e softverit aplikativ

Regjistri paraqet një pjesë të njësisë aritmetike logjike për ruajtje të të dhënave
Regjistri paraqet një pjesë të memories operative për ruajtje të të dhënave
Regjistri paraqet një qelulë për ruajtje të të dhënave
Regjistri paraqet një pjesë të cash memories

Memoria RAM mundëson ekzekutimin e programit sistemor
Memoria RAM mundëson ekzekutimin e programit por jo edhe ruajtjen momentale të rezultateve
Memoria RAM mundëson ekzekutimin e programit ose ruajtjen momentale të rezultateve
Memoria RAM nuk mundëson ekzekutimin e programit ose ruajtjen momentale të rezultateve

Në memorien e brendshme bëjnë pjesë: RAM, ROM dhe regjistrat
Në memorien e brendshme bëjnë pjesë: RAM, ROM, regjistrat dhe cash memorja
Në memorien e brendshme bëjnë pjesë: RAM, regjistrat dhe cash memoria
Në memorien e brendshme bëjnë pjesë: RAM, ROM, regjistrat, cash memorja dhe hard disku

Memorja ROM është memorje për ruajtje afatgjate të të dhënave
Memorja ROM është memorje për ruajtje afatshkurtër të të dhënave

Memorja ROM është memorje me kapacitet të kufizuar
Memorja ROM është memorje që komunikon vazhdimisht me procesorit

Funksioni i pare i sistemit operativ është menaxhimi me CPU-në e kompjuterit
Funksioni i pare i sistemit operativ është menaxhimi me resurset hardverike të kompjuterit
Funksioni i pare i sistemit operativ është menaxhimi me resurset softverike të kompjuterit
Funksioni i pare i sistemit operativ është menaxhimi me resurset e kompjuterit

Multiprogramimi është një metodë me të cilin arrihet shfrytëzimi më i mire i procesorit
Multiprogramimi është një metodë me të cilin arrihet shfrytëzimi më i mire me memorien RAM
Multiprogramimi është një metodë me të cilin arrihet shfrytëzimi më i mire i mire i hard diskut
Multiprogramimi është një metodë me të cilin arrihet shfrytëzimi më i mire i mire i kompjuterit

Kompajlerët dhe editorët punojnë në modin (regjimin) kernel
Kompajlerët dhe editorët punojnë në modin (regjimin) e shfrytëzuesit
Kompajlerët dhe editorët punojnë në modin (regjimin) e interpretimit të urdhërave
Kompajlerët dhe editorët janë pjesë e sistemit operativ

Resurset hardverike jane: procesori, memorja, pajisjet hyrje-dalje, kompakt disku
Resurset hardverike jane: procesori, memorja, pajisjet hyrje-dalje, hard disku
Resurset hardverike jane: procesori, memorja, pajisjet hyrje-dalje
Resurset hardverike jane: procesori, pajisjet hyrje-dalje, hard disku

Gjuha e makinës ndër të tjera përdoret për ruajtje të të dhënave
Gjuha e makinës ndër të tjera përdoret për përkthim nga gjuha e makinës në atë burimore
Gjuha e makinës ndër të tjera përdoret për operacione logjike
Gjuha e makinës ndër të tjera përdoret për zhvendosje të të dhënave

Shtresat e Windows XP janë HAL, Kernel dhe SHELL-i
Shtresat e Windows XP janë HAL, Kernel dhe DLL
Shtresat e Windows XP janë HAL, Kernel dhe POSIX
Shtresat e Windows XP janë HAL, Kernel dhe pjesa  ekzekutive

Windows XP është i organizuar sipas modelit server-klient
Windows XP është i organizuar sipas modelit klient-LPC(Local Procedure Call)
Windows XP është i organizuar sipas modelit klient-server
Windows XP është i organizuar sipas modelit server-LPC (Local Procedure Call)

Hibernimi në Windows XP do të thotë që përmbajtja e ROM-it shkruhet në disk dhe sistemi shkyqet
Hibernimi në Windows XP do të thotë që përmbajtja e RAM-it shkruhet në disk dhe sistemi shkyqet
Hibernimi në Windows XP do të thotë që sistemi shkyqet automatikisht
Hibernimi në Windows XP do të thotë që sistemi ristartohet automatikisht

Në DOS fajllat ndahen në fajlla aplikativ dhe fajlla sistemorë
Në DOS fajllat ndahen në fajlla të programeve dhe fajlla aplikativ
Në DOS fajllat ndahen në fajlla të programeve dhe fajlla të të dhënave
Në DOS fajllat ndahen në fajlla të programeve dhe fajlla sistemorë

Në DOS urdhëri ATTRIB+r \shlp\mësimi.doc tregon se fajlli mësimi është i arkivuar
Në DOS urdhëri ATTRIB+r \shlp\mësimi.doc tregon se fajlli mësimi mund vetëm të lexohet
Në DOS urdhëri ATTRIB+r \shlp\mësimi.doc tregon se fajlli mësimi është fajll i fshehur
Në DOS urdhëri ATTRIB+r \shlp\mësimi.doc tregon se fajlli mësimi ështe fajll sistemor

FORMAT a:/q  : disketa që ka qenë më pare e paformatizuar formatizohet në mënyrë të shpejtë
FORMAT a:/q  : disketa që ka qenë më pare e formatizuar formatizohet në mënyrë të shpejtë
FORMAT a:/q  : disketa që ka qenë më pare e formatizuar formatizohet pjesërishtë
FORMAT a:/q  : disketa që ka qenë më pare e paformatizuar formatizohet pjesërishtë

Shelli është ndërlidhës ndërmjet shfrytëzuesit dhe kernelit
Shelli është ndërlidhës ndërmjet shfrytëzuesit dhe hardiskut
Shelli është ndërlidhës ndërmjet shfrytëzuesit dhe linjës së urdhërave
Shelli është ndërlidhës ndërmjet shfrytëzuesit dhe sistemit operativ

Sekreti it ë dhënave realizohet nëpërmjet të autenticitetit
Sekreti it ë dhënave realizohet nëpërmjet të fjalëkalimit
Sekreti it ë dhënave realizohet nëpërmjet të kriptografisë
Sekreti it ë dhënave realizohet nëpërmjet të nënshkrimit digjital

Kerneli pranon urdhëra nga sistemi operativ dhe i zbaton ato
Kerneli pranon urdhëra nga shelli dhe i zbaton ato
Kerneli pranon urdhëra nga CPU dhe i zbaton ato

Kerneli pranon urdhëra nga memoria operative dhe i zbaton ato

Integriteti nënkupton që të dhënat që pranon marrësi vërtet
Integriteti siguron resurset e nevojshme për bartjen e informacioneve
Integriteti nënkupton ruajtjen e saktësisë se të dhënave për përpunim
Integriteti nënkupton ruajtjen e saktësisë dhe kompaktësisë së të dhënave dhe metodave për përpunim


 
Nëpërmjet fjalëkalimit realizohet kontrolli i të dhënave
Nëpërmjet fjalëkalimit realizohet kontrolli i hard diskut
Nëpërmjet fjalëkalimit realizohet kontrolli i qasjes
Nëpërmjet fjalëkalimit realizohet autenticiteti i dërguesit
Kriptologjia është shkencë mbi aspektet e autenticitetit të të dhënave
Kriptologjia është shkencë e cila analizon mesazhin e kriptuar
Kriptologjia është shkencë mbi aspektet e sigurisë së bartjes së të dhënave
Kriptologjia është degë e matematikës e cila merret me implementimin e metodave kriptografike

Nënshkrimi digjital mundëson përcaktimin e autenticitetit të një dokumenti
Nënshkrimi digjital mundëson përcaktimin e autenticitetit të një dokumenti elektronik
Nënshkrimi digjital mundëson përcaktimin e verifikimit të një dokumenti elektronik
Nënshkrimi digjital mundëson përcaktimin e qasjes së një dokumenti elektronik

Në DOS fajllat ndahen në fajlla aplikativ dhe fajlla sistemor
Në DOS fajllat ndahen në fajlla të programeve dhe fajlla aplikativ
Në DOS fajllat ndahen në fajlla të programeve dhe fajlla të të dhënave
Në DOS fajllat ndahen në fajlla të programeve dhe fajlla sistemor

Në DOS urdhëri  ATTRIB+r\shlp\mësimi.doc tregon se fajlli mësimi është I arkivuar
Në DOS urdhëri  ATTRIB+r\shlp\mësimi.doc tregon se fajlli mësimi mund vetëm të lexohet
Në DOS urdhëri  ATTRIB+r\shlp\mësimi.doc tregon se fajlli mësimi është fajll I fshehur
Në DOS urdhëri  ATTRIB+r\shlp\mësimi.doc tregon se fajlli mësimi është fajll sistemor

FORMAT a:/q: disketa që ka qenë më parë e paformatizuar formatizohet në mënyrë të shpejtë
FORMAT a:/q: disketa që ka qenë më parë e formatizuar formatizohet në mënyrë të shpejtë
FORMAT a:/q: disketa që ka qenë më parë e formatizuar formatizohet pjesërishtë
FORMAT a:/q: disketa që ka qenë më parë e paformatizuar formatizohet pjesërishtë

Shelli është ndërlidhës ndërmjet shfrytëzuesit dhe kernelit
Shelli është ndërlidhës ndërmjet shfrytëzuesit dhe hard diskut
Shelli është ndërlidhës ndërmjet shfrytëzuesit dhe linjës së urdhërave
Shelli është ndërlidhës ndërmjet shfrytëzuesit dhe sistemit operativ

Sekreti i të dhënave realizohet nëpërmjet të autenticitetit
Sekreti i të dhënave realizohet nëpërmjet të fjalëkalimit
Sekreti i të dhënave realizohet nëpërmjet të kriptografisë
Sekreti i të dhënave realizohet nëpërmjet të nënshkrimit digjital

Shtresat e Windows XP janë: HAL, Kernel dhe SHELL
Shtresat e Windows XP janë: HAL, Kernel dhe DLL
Shtresat e Windows XP janë: HAL, Kernel dhe POSIX
Shtresat e Windows XP janë: HAL, Kernel dhe pjesa ekzekutive

Windows XP është i organizuar sipas modelit server-klient
Windows XP është i organizuar sipas modelit klient-LPC (Local Procedure Call)
Windows XP është i organizuar sipas modelit klient-server
Windows XP është i organizuar sipas modelit server-LPC (local Procedure Call)
 
 

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

w

Po lidhet me %s

Këtë e pëlqejnë %d blogues: